Over het bedrijf

Kwaliteit door vakmanschap

Alle onderde­len van een project, van ontwerp tot uitvo­er­ing, kun­nen wij op maat voor u ontwikke­len. Hier­bij gebruiken we duurzame mate­ri­alen die we bew­erken in onze werk­plaats en spui­terij. Zo nodig kun­nen wij voor uw project ook de ben­odigde bouwver­gun­nin­gen verzorgen.

Een ent­hou­si­ast team, bestaande uit vak­mensen met meer dan 40 jaar ervar­ing, draagt zorg voor de real­isatie. Hier­door kri­j­gen onze pro­jecten een herken­bare exclusieve uit­stral­ing van uit­zon­der­lijk vak­w­erk. Tal van tevre­den opdracht­gev­ers klop­pen dan ook steeds weer bij ons aan.

Schakelt u ons in voor bijvoor­beeld het restau­r­eren van een oud pand, dan maken wij onderde­len als dak­li­jsten, balkon­hekken en koz­i­j­nen zelf in onze mod­erne werk­plaats. Koz­i­j­nen wor­den vol­gens KOMO-profilering gemaakt en houtwerk wordt gespoten in onze spuiterij.

Kor­tom, zoekt u een veelz­i­jdige aan­nemer die kwaliteit biedt van ontwerp tot oplev­er­ing? Een aan­nemer die qua prijs con­cur­rerend is in alle soorten werkza­amhe­den en die uw wensen cen­traal stelt. Neem dan con­tact met ons op. Tij­dens een vri­jbli­jvend bezoek voorzien we u van advies en stellen daarna des­gewenst een offerte voor u op.

Neem contact met ons op voor een gratis offerte